Umowa o współpracy


§1


Strony zawierają niniejszą umowę dla uzgodnienia zasad współpracy w handlu wszelkimi towarami oferowanymi partnerom przez Trelleborg Industries Polska sp. z o.o..


§2


Partner zobowiązuje się, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, we własnym imieniu i na własny rachunek, do sukcesywnych zakupów produktów oferowanych przez Trelleborg Industries Polska sp. z o.o..


§3


1. Zakup dokonywany będzie przez Partnera na podstawie odrębnych, każdorazowo składanych zamówień w formie pisemnej (strony dopuszczają możliwość listu, poczty elektronicznej oraz faks). Zamówienie powinno zawierać:

 • asortyment z wyszczególnieniem ilości,

 • przewidywany termin dostawy,

 • miejsce rozładunku produktów,

 • inne wzajemnie uzgodnione elementy.


§4


Zapłatę za odebrany towar Partner zobowiązuje się uiścić w terminie podanym na fakturze VAT. Za datę zapłaty przyjmuję się datę wpływu należności na konto bankowe Trelleborg Industries Polska sp. z o.o..


§5


Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia dokumentów handlowych bez podpisu osoby upoważnionej do otrzymywania tego typu dokumentów. Strony umowy ustalają, iż dokument bez podpisu zachowuje swoją ważność w myśl obowiązujących przepisów prawa.


§6


Trelleborg Industries Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do:

 • sprzedaży produktów do Partnera na warunkach określonych każdorazowo przy potwierdzeniu zamówienia,

 • przeszkolenia Partnera w zakresie właściwości technicznych oraz eksploatacyjnych oferowanych produktów,

 • bezpłatnego przekazania partnerowi katalogów i ulotek reklamowych dotyczących oferowanych produktów, wraz z informacją o wprowadzonych zmianach konstrukcyjno – technologicznych mających istotny wpływ na własności użytkowe produktów,

 • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oferowanych produktów.


§7


Partner zobowiązuje się do:

 • niepodejmowania działań szkodzących interesom Trelleborg Industries Polska sp. z o.o.,

 • informowania dostawcy o wszelkich zmianach swojej sytuacji prawnej, a w szczególności do dostarczania aktualnych wyciągów z rejestrów sądowych,

 • prowadzenia sprzedaży produktów w sposób zapewniający kompleksową obsługę klientów oraz uzyskanie przez nich satysfakcji z dokonania zakupu produktów dostawcy,

 • właściwego posługiwania się materiałami reklamowymi Trelleborg Industries Polska sp. z o.o.,

 • przyjmowania oraz przekazywania do Trelleborg Industries Polska sp. z o.o. ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez klientów użytkowników produktów marki Trelleborg.


§8


Strony ustalają wzajemne prawo do wglądu do dokumentów spółki, na życzenie każdej ze stron umowy, koniecznych do wykonania i egzekwowania niniejszej umowy. W szczególności dotyczy to następujących dokumentów:

 • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • kopie dokumentów nadania numerów REGON oraz NIP,

 • umowa spółki w przypadku spółki cywilnej,

 • innych niezbędnych dokumentów o oficjalnej treści.


§9


Wszelkie spory wynikające z treści umowy winny być rozstrzygnięte w drodze obopólnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia stron spór rozstrzyga sąd właściwy według siedziby Trelleborg Industries Polska sp. z o.o..


§10


Niniejsza umowa może być nowelizowana lub zmieniana bez ograniczeń za zgodą obu stron umowy wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§11


Każdy załącznik niniejszej umowy uważany jest przez strony umowy za jej integralną część. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści załączników, bez konieczności zmian zapisów umowy.


§12


Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może dokonać jej rozwiązania z zachowaniem 3. miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być dokonane w każdym okresie. Oświadczenie jednej ze stron umowy w przedmiocie wypowiedzenia umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.


§13


Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy przez obie strony.


§14


W sprawach nieuregulowanych treścią umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.załącznik numer 1


Karta warunków dostaw 1. Zamówienia powinny być kierowane na adres siedziby dostawcy, bądź inne wskazane przez dostawce miejsce podane w materiałach przekazanych partnerowi (cenniki, ulotki reklamowe). Dopuszcza się adres poczty elektronicznej (tws.poland@trelleborg.com) bądź sklep internetowy B2B e.Shop dostawcy.


 1. Dostawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia. W razie niemożności realizacji zamówienia dostawca niezwłocznie informuje o tym partnera, nie później niż w ciągu 72 godzin. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia przez dostawcę.


 1. W razie braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w ciągu 72 godzin Partner skontaktuje się z dostawcą celem wyjaśnienia przyczyn braku potwierdzenia.


 1. Dostawa produktów będzie realizowana bezpośrednio z magazynów dostawcy. Załadunku produktów w każdym przypadku dokonuje dostawca na własny koszt.


 1. Dostawca będzie realizować dostawę produktów na własny koszt w przypadku, gdy zamówienie przekroczy kwotę 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) netto.


 1. Na życzenie Odbiorcy dostawca dostarczy produkty na miejsce wskazane przez odbiorcę oraz refakturuje na niego koszty usługi transportowej, z której standardowo korzysta. Identyczne prawo zachowuje sobie dostawca w przypadku, gdy zamówienie nie przekroczy kwoty 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) netto.


 1. Odbiorca nie może dysponować towarem przed zakończeniem rozładunku i potwierdzeniem dokumentów dostawy (dokumenty Wz oraz list przewozowy).


 1. W przypadku kilku zamówień dotyczących jednej dostawy jej wartość stanowi suma zamówień cząstkowych a czas dostawy jest określony przez datę złożenia ostatniego zamówienia cząstkowego.


 1. W przypadku wystąpienia niezgodności dostawy z dokumentami przewozowymi obowiązkiem odbiorcy jest dokonanie stosownej adnotacji na dokumentach dostawy oraz spisanie protokołu z rozładunku z udziałem co najmniej dwóch swoich pracowników oraz kierowcy dostarczającego produkty. Jeden egzemplarz w/w protokołu odbiorca zobowiązany jest przesłać do dostawcy (strony dopuszczają możliwość listu poczty elektronicznej oraz faks), a jeden przekazać kierowcy dostarczającego produkty.


 1. Strony ustalają typowy czas dostawy produktów na około 3 (trzech) dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


 1. Partner ma obowiązek odesłać, niezwłocznie po otrzymaniu produktów, podpisane dokumenty handlowe na adres siedziby spółki Trelleborg Industries Polska sp. z o.o.


załącznik numer 2


Warunki finansowe współpracy 1. Ustala się limit kredytowy Partnera, czyli maksymalny poziom wartości należności na rzecz Trelleborg Industries Polska sp. z o.o.


 1. Limit kredytowy należy rozumieć jako saldo nieuregulowanych faktur VAT na dowolnie wybrany moment.


 1. Istnienie nieuregulowanych należności daje dostawcy prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień Partnera, do czasu uregulowania przez Partnera należności za produkty.


 1. Strony ustalają termin płatności za produkty dni od daty wystawienia faktury.


 1. Ustala się, iż dostawca zachowuje sobie prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnionej płatności. Strony ustalają, iż wysokość odsetek stanowi równowartość odsetek ustawowych. Strony przyjmują zasadę, że wszelkie wnoszone przez Partnera wpłaty będą odnoszone w pierwszej kolejności na zapłatę not odsetkowych, których termin płatności upłynął, a w następnej kolejności na zapłatę najstarszych faktur, niezależnie od adnotacji dokonywanych na dokumentach przelewu.


 1. Partner otrzymuje upust standardowy na produkty, który jest ustalany przez przedstawiciela handlowego firmy Trelleborg Industries Polska sp. z o.o.. Upust jest naliczany od aktualnych cen zawartych w aktualnym cenniku (rekomendowanych cen detalicznych) i wyrażony w formie punktów procentowych.


 1. Dostawca powiadamia odbiorcę o każdej zmianie ceny produktów przed wprowadzeniem zmiany. Ustala się, iż opublikowanie cennika w zasobach strony internetowej dostawcy jest wystarczającą informacją dla stron umowy.


______________________________________________________________________________________________

Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 66, 90-557 Łódź, Polska

tel. +48 42 29 30 530; +48 42 29 30 531 fax +48 42 29 30 539

REGON 010853775; NIP 526-10-19-231; Danske Bank A/S S.A. PL 19 2360 0005 0000 0045 5028 4641

KRS 0000187121 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

web: www.trelleborg.com.pl e-mail: tws.poland@trelleborg.com

kapitał zakładowy: 300.000zł kapitał wpłacony: 300.000zł