Försäljningsvillkor

 


Priser
Denna prislista ersätter tidigare prislista och kan ändras utan
särskilt meddelande. Order accepteras endast med förbehåll
att leverans sker till på leveransdagen gällande priser. Priserna
anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms (mervärdesskatt),
monterings- eller andra servicekostnader, om ej särskilt anges.


Garantivillkor
Varje produkt i Trelleborgs sortiment garanteras vara fri från
felaktigheter i tillverkning och material under den tidsperiod som
nedan anges. Om Trelleborgs undersökning visar, att levererad
produkt är felaktig på ett sätt som täcks av denna garanti, ersätter
Trelleborg produkten med en ny produkt, med hänsyn tagen till
produktens slitage och ålder, under förutsättning att däck och
slang inte är äldre än sex (6) år från tillverkningsdatum. För fälg och
dubbelmontage gäller att produkten inte får vara äldre än två (2) år
från tillverkningsdatum eller inköpsdatum.
Utöver vad som föreskrivs i denna punkt har Trelleborg inte något
ansvar för felaktiga produkter. Trelleborg är således inte skyldigt
att utge någon ersättning eller skadestånd till kunden, varken för
kostnader, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt
eller indirekt skada eller ekonomisk förlust eller följdförlust. Denna
begränsning av Trelleborgs ansvar gäller dock inte om Trelleborg
gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet.
Kunden ska hålla Trelleborg skadeslös i den utsträckning Trelleborg
åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust
som Trelleborg inte ansvarar för gentemot kunden enligt denna
punkt.
Trelleborg ansvarar inte för skada som levererad produkt orsakar
på fast eller lös egendom om skadan inträffar då produkten är i
kundens besittning, på produkter framställda av kunden eller på
produkter i vilka kundens produkter ingår, eller för skada på fast
eller lös egendom som nämnda produkter orsakar på grund av
Trelleborgs produkt.


Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras (fn 24 % per år) om betalningsvillkoren
i fakturan inte följs. Räntan debiteras från förfallodagen till dess
betalning kommit Trelleborg tillhanda.


Leveransvillkor
Fraktfritt: Leverans sker fritt endast till Trelleborgs återförsäljare
eller deras helägda filial. Vid leveranser under SEK 1.500 netto,
exkl. moms, debiteras kunden en fraktavgift på SEK 180,-.
Fraktsätt: Leverans sker med billigaste reguljära tåg- eller
biltransport enligt Trelleborgs val. Önskas snabbare leveranssätt
betalas detta av kunden.
Minsta ordervärde SEK 250,- netto.


Returer
Vid returnering av produkt måste speciell returblankett, som
erhålls av Trelleborg, användas. Returer godkänns enbart om de i
förväg accepterats av Trelleborg. Trelleborg förbehåller sig rätten
att vid retur avräkna 10% av nettovärdet av produkten i ersättning
för hanterings- och faktureringskostnader. Minimiavgift: SEK 25,-
per däck. Returfrakten ska vara betald av avsändaren.


Tekniska data
Uppgifter om belastning, lufttryck m.m. följer STRO-normerna och
ska följas av kunden för att garantin ska gälla.


Återvinningsavgift
Trelleborg är anslutna till ett rikstäckande däckåtervinningssystem
och debiterar återvinningsavgift på fakturan. För närvarande gäller
följande avgifter per däck i respektive återvinningskategori:
• Återvinningskategori 1 SEK 16,-
• Återvinningskategori 2 SEK 425,-
• Återvinningskategori 3 SEK 100,-
I prislistan finns resp återvinningskategori angiven för varje däck.
Trelleborg reserverar sig för eventuella avgiftsändringar.